PROFIL FIRMY
Dobrý deò.

Dovo¾te mi predstavi sa Vám .

Firma Ing. ¼ubomír Herda Projekt Inžiniering pôsobí na slovenskom trhu ako samostatný právny subjekt od 21.5.1992, keï bola zaregistrovaná na živnostenskom odbore Okresného úradu v Pezinku, v zmysle Živnostenského zákona, ako fyzická osoba pod obchodným názvom Ing. ¼ubomír HERDA PROJEKT INŽINIERING.

Ešte pred vznikom firmy som sa dlhodobo, t.j. od roku 1976, zaoberal architektonickou tvorbou, projektovaním ucelených stavieb, súborov stavieb a inžinierskou èinnosou od výberu staveniska, cez stavebný dozor, až po kolaudáciu a uvedenie stavby do prevádzky. Poèas dlhoroènej praxe som vypracoval stovky projektov väèších èi menších stavieb. Svoje bohaté skúsenosti využívam ku prospechu svojho klienta èi je to fyzická, alebo právnická osoba. Firma sa etablovala ako flexibilný, spo¾ahlivý partner, vždy pripravený vyjs v ústrety vysokým nárokom svojich klientov. V dnešnej dobe je už bežne, že navrhujem spolu s kolektívom mojich vysokokvalifikovaných spolupracovníkov nízko energetické domy, resp. domy tepelne pasívne, ktorých bežná cena prevádzky na vykurovanie je do 10.000.-Sk/rok pod¾a ve¾kosti a zložitosti a polohy objektu. Kritérium minimálnej energetickej nároènosti platí pre všetky druhy objektov, ktoré navrhujem.

Mojim mottom je:

VHODNÝ ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ – DESIGN + MAXIMÁLNA HOSPODÁRNOS NÁVRHU + MINIMÁLNA ENERGETICKÁ NÁROÈNOS STAVEBNÉHO DIELA = SPOKOJNOS ZÁKAZNÍKA.

Nosným predmetom èinnosti firmy je projektovanie stavieb v následujúcej štruktúre:

 • Stavby pre bývanie
  - Rodinné domy
  - Bytové domy

 • Stavby obèianskej vybavenosti
  - Administratívne budovy
  - Školy
  - Nemocnice
  - Športové haly a športoviská
  - Obchody, obchodné a zábavné centrá
  - Hotely, penzióny, chaty
  - Sakrálne stavby

  Stavby priemyselné
  - Výrobné objekty
  - Skladové objekty
  - Špeciálne objekty
  - Objekty garážovania

 • Stavby po¾nohospodárske

Odborný záber projektovania v jednotlivých stupòoch dokumentácie:

- Urbanizmus
- Architektonická štúdia
- Projekt pre územné konanie
- Projekt pre stavebné povolenie
- Projekt pre realizáciu stavby
- Dokumentácia skutoèného vyhotovenia stavby
- Inžiniering
- Poradenská èinnos v stavebníctve


V roku 2007 firma rozšírila svoje portfólio o obchodnú èinnos, ktorá zahàòa predaj a kúpu nehnute¾ností - realít, predaj drevených okien a zasklených stien z europrofilov, predaj drevených vnútorných a vstupných dverí, drevených a drevo-oce¾ových schodísk a ve¾koplošných drevených parkiet. Všetky výrobky sú výluène z prírodného dreveného masívu

Teším sa na našu spoluprácu
Ing. ¼ubomír HERDA

NÁZORY KLIENTOV KONTAKT
Copyright © 2007 - 2021. Ing. ¼ubomír Herda PROJEKT INŽINIERING. Všetky práva vyhradené.